Skip to main content

Het is weer carnaval over

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Motto 2025

't LUP

Commissies

't Is de taak van de commissies, veur zover dit de taak is van de vereniging, veurbereidinge te treffe, planne te make en deze nao goedkeuring deur 't bestuur en/of de leje vergadering tot uutvoering te brenge.

 

Protocol Commissie

De Commissie van Protocol besteet uut 't Bestuur, de Prins en de Veurzitter van de Raod van XI. De Commissie van Protocol zöt toe op de handhaving van gebruuke en tradities van de carnavalsviering zoas:

a. 't Vas stelle van de manier waorop Prins Carnaval te ’s-Heerenbarg en andere plaatse wödt ontvange.

b. De regeling en ontvangs van de Prins bi-j carnavalszittinge.

c. 't Vaststelle van de route en de manier van rondgaon langs de feeszale deur de Prins en de mededeling hiervan aan de betrokke zaalholders.

d. De manier, waorop de carnavalsfestiviteite wodde geholde.

e. De manier van deelname van de Prins en zien gevolg aan de optochte.

f. De regeling van de sluutingsplechtigheid.

g. Het op de hoogte brenge van Prins Carnaval en gevolg eûver welke take zi-j geach wodde te vervulle en de manier waorop zi-j geach wodde invulling aan deze take te gève.

Optoch Commissie

De Optochcommissie het tot taak:

a. 't Stimulere van 't met doen aan alle optochte en 't gève van de meugelijkheid tot inschrieving daorveur.

b. 't Make van 't route- en tiedschema van de optochte in samewarking met gemeentewarke en de plietsie.

c. 't Bepale van de maximumafmètinge van de wages in samespraak met de plietsie.

d. 't Aanstelle van 'n leider en assistente bi-j de optochte en 't ontwerpe van 'n taakumschrijving van deze functionarisse.

e. 't Zo gevarieerd meugelijk samestellen van de optochte.

f. 't Uutgève van volgnummers aan de deelnemmers aan de optochte.

g. 't Samenstelle van de jury en 't op de hoogte brenge van de jury zodat zi-j de deelnemmers könne beoordele.

h. 't Handhave van de orde en veiligheid met de optochte in samewarking met de plietsie.

i. De aanwiezing van de chauffeurs veur de verenigingswages en 'n goeie instructie van deze minse.

Technische Commissie

De Technische Commissie het tot taak:

a. 't Technisch uutwarke en uutvoere van ideeën veur de oapenbare carnavalsviering.

b. 't Zoneudig gève van technische veurlichting aan de minse die metdoen aan de optochte. 't Technisch uutvoere of doen uutvoere van ideeje die op initiatief van één van de commissies of deur 't bestuur aan eur wodde veurgelei-jt.

c. 't In nauw eûverleg met de buutcommissie uutwarke van idee-je veur de prinseprisentaties.

d. D'r zörg veur te drage, dat de verenigingswages in goede staot zun veur 't metdoen aan de optochte.

e. 't Make van de te verbranden poppe en d'r op toe zien dat den klokslag 24.00 uur op de carnavalsdinsdag wödt ontstoake. Veur de jeug geldt dat de pop dinsdagmiddag rond 15.00 uur wödt ontstoake. In eûverleg met de brandweer en de gemeente wödt de plaats van 't popverbrande bepaold en wodde de neudige veiligheidsmaatregele getroffe.

f. 't Ontwerpe en aanbrenge van 'n sfeervolle zaalversiering met de pronkzittingen en ook de zörg veur 'n verantwoorde opslag van de versieringsmateriale.

g. De bewaking van de brandveiligheid met de pronkzittinge.

Pers en Propaganda Commissie


De Pers en Propaganda commissie het tot taak:

a. 't Vezörge van publiciteit veur de ’s-Heerenbargse carnavalsviering in de ruumste zin van 't woord.

b. 't Winnen van zovol meugelijk honoraire leje.

c. 't Benadere van bedrijve, instellinge en pesone met 't doel vaste bi-jdrage veur de vereniging te verkriege.

d. 't Opstelle van advertenties, drukwarke en affiches veur de carnavalsactiviteite.

e. 't Vezörge van 'n Carnavalskrant met as verspreidingsgebeid teminste de veurmalige gemeente Bargh.

f. 't Vezörge en actueel holde van de website van de vereniging.

g. 't Inzette van sociale media um wiejer bekendheid te gève aan ni-js uut de vereniging.

h. De uut de commissie te benuume woordvoerder is geholde slechs de standpunte of mening van de commissie, dan wel de vereniging te verkondige. De veurzitter van de vereniging het names 't bestuur altied de bevoegdheid standpunte dan wel meninge naor buute uut te drage, as deze in gin enkele manier de vereniging of eur leje schaje.

 

Wie zit er in deze commisie? Klik hier

Financiële Commissie

De financiële commissie het tot taak; um op verzuuk van 't bestuur acties en/of projecte op adhoc basis te statte um gelde en/of middele te kriege die de oapenbare carnavalsviering in Waskupenstad in de breedste zin ondersteune.

Verlichting en Geluud Commissie

De Commissie Verlichting en Geluud drig d'r zörg veur, dat de zaalverlichting en de geluudsinstallatie met de pronkzittinge optimaal functionere en dat met de carnavalsdage, waor neudig, die maatregele wodde getroffe, dat hiervan ook gebruuk kan wodde gemaak.

Buut Commissie

De Buutcommissie drig d'r zörg veur, dat d'r met de pronkzittinge 'n aantrekkelijk en verantwoord programma wödt geboa-je. De buutcommissie wark in nauw eûverleg met de technische commissie ideeje uut veur de Prinsprisentatie in november en veur de Pronkzitting XL.

Jeug Commissie

De Jeugcommissie zörg veur de organisatie van de jeugpronkzittinge, het daorbi-j beheurende programma en de activiteite veur de jeug met de carnavalsdage. Zi-j drig zörg veur de verkiezing van 'n jeugprins met gevolg, de verkiezing van 'n jeug Raod van XI en ook de aanwiezing van 'n jeugpresident. Bi-j eur warkzaamheje, nao goed eûverleg, zörge zi-j veur 't verkriege van de nodige steun van de daorveur in aanmerking kommende commissies.

Zaal- en Receptie Commissie

De Zaal- en Receptiecommissie organiseert en begeleidt 't plaatsbesprèke veur de te holde pronkzitting in november en belas zich met de indeling van de zaal en de aanwiezing van de  plaatse aan 't publiek. Dit wark, met uitzondering van 't plaatsbesprèke, voere zi-j ook uut veur de te holde Pronkzitting XL den jaarlijks geholde wödt op de za0terdag, 2 of 3 wèèk veur carnaval. Zi-j is ook verantwoordelijk veur 't handhave van de orde en veiligheid met de pronkzittinge. 't Bestuur van de vereniging blif eindverantwoordelijk. De receptie op de vri-jdagaovond, veurafgaond aan 't Carnaval, op 't Stadhuus wödt deur eur georganiseerd en begeleid.

Dansgardes Commissie

Onder de Commissie Dansgardes vallen alle binnen de vereniging functionerende dansgardes, alsmede het funkenmariechen. De zakelijke leiding berust bij de hiervoor aangewezen voorzitter. a. Hij is belast met het treffen van maatregelen, die ertoe leiden, dat de dansgardes voldoen aan de daarvoor te stellen artistieke en carnavalistische kwaliteiten. b. Hij zorgt ervoor, dat de choreografische leiding in goede en deskundige handen is. c. Hij zorgt voor een goed beheer van de aan de dansgarde beschikbaar gestelde kleding. d. Jaarlijks, bij voorkeur in de maand april, wordt een vergadering belegt met het bestuur en de leidsters van de diverse gardes, om de gang van zaken te evalueren.

 

Loteri-j Commissie

De loteri-jcommissie is verantwoordelijk veur de organisatie van de loteri-je ten behoeve van de financiële ondersteuning van de carnavalsactiviteite van de vereniging. Zi-j drig zörg veur: a. de aanmaak van de lotte b. 't op tied verkriege van de loteri-jvergunning c. de werving van sponsore d. de verkoop van de lotte e. de trekking van de prijzen f. 't op tied 'n op 'n goeie manier bekend make van de de trekkingslies

Beheer Ruurende- en Onruuende Zake Commissie

De Commissie Beheer Ruurende en Onruurende zake is verantwoordelijk veur 't beheer en in goede staot holde van de Gerrit Heuvelinghal en alle zich daorin bevindende ruurende zake. Met name betref dit: a. de toegang tot 't pand, i.c.m. 't slötelbeheer; b. 't behere van 't gebouw c. 't behere van de machines d. 't behere van de gereedschappe Met betrekking tot de ruurende zake wödt 'n inventarislies bi-jgeholde, welke onder beheer is van de Veurzitter van de Commissie. Alleen met toestemming van de Veurzitter van de Commissie mag gebruuk wodde gemaak van machines en/of gereedschappe in leengebruuk. De gebruuker is zelf verantwoordelijk veur zien veiligheid en verzekering.

Horeca Commissie

De horecacommissie het tot taak; 't vezörge van de operationele en financiële zake veur de "natte" horeca zoas; a. 't in- en verkope van alle drank -en ètesware met de evenemente die deur de vereniging wodde georganiseerd, met name de jaorlijkse pronkzittinge en waor hun inzet wödt gevraog. b. 't verkope van consumptiemunte veur de aanschaf van drank - en ètesware c. 't inrichte, vezörge en bediene van uutgiftelokette veur munte, drank- en ètesware d. 't vezörge van 'n kloppende administratie en kassa e. 't regele van 'n correcte en te controlere financiële afhandeling f. 't regelen van medewarkers, personeel en vri-jwilligers 't Bestuur bepaalt in eûverleg met de Horecacommissie de prijs van de consumptiemunt.

Buuteland Commissie

De commissie Buuteland besteet uit alle leje van de Hoge Raod en uut alle old-bestuursleje. De buutelandcommissie het tot taak; a. 't onderholde van contacte met verenigingen buute Waskupenstad b. 't promote van de oapenbare carnavalsviering buuten Waskupenstad c. op verzuuk van 't bestuur, bezuuke van recepties, pronkzittinge en andersoortige evenemente waor 'n afvaardiging van CV d'Olde Waskupen gewens is. d. De commissie brink aan de algemene lejen vergadering verslag uut eûver de bezuuke die aan bevriende (carnavals)vereniginge zun gebrach.